Úsilí versus milost

Vydáno: 25/3/2020

V Tomášově evangeliu nás Ježíš vede povzbuzením, abychom pochopili nauku jeho výroků, ale zároveň nám na ramena klade odpovědnost za svoji spásu. Je zajímavé, že nalezení opravdového výkladu těchto výroků je podobné hluboce pozornému čtení Písma zdůrazňovaného Origenem, které podle něj vede ke kontemplativní modlitbě a kontemplativní modlitba mu pomáhá. O tomto hluboce intuitivním zaangažování do textu se soudilo, že má za důsledek setkání s Kristovou přítomností a následně vede do pravého pochopení duchovního významu Písma.

Objev toho, kým opravdu jsme, a následný objev Pravdy tedy spočívá v kombinaci našeho úsilí, našeho osobního nasazení i osobní odpovědnosti a milosti nedílně přítomné v Ježíšově bytí a slovech.

„Ježíš řekl: Když se vás zeptají: ‚Odkud jste přišli?‘, řekněte jim: ‚Přišli jsme ze světla, z místa, kde světlo samo od sebe povstalo, zabydlelo se a ukázalo se v jejich obraze.‘ Když vám řeknou: ‚jste to vy?‘, řekněte: ‚Jsme jeho děti a jsme vyvolení živého otce.“

Ježíš nám tedy ve svém evangeliu velmi přímo ukazuje k našemu Božskému původu. Důraz je opět na přítomnosti Boha, Království, bytí uvnitř a navíc mezi námi v každé chvíli:

‚Ježíš řekl: „Když vám vaši vůdci řeknou: ‚Pohleďte, království je v nebi,‘ pak vás předejdou nebeští ptáci. Pokud vám řeknou: ‚Je v moři, pak vás předejdou ryby. Boží království je uvnitř vás a je vně vás.“

Důraz na to, že každý z nás v sobě má jiskru Božství, sdíleli mnozí otcové církve, jako Klement z Alexandrie a Origenes. V prvních několika staletích se to považovalo za apoštolskou nauku. John Main je v plné míře dědicem této tradice. Litoval toho, že moderní muži a ženy „ztratili podporu společné víry ve svoji zásadní dobrotu, rozumnost a vnitřní celistvost.“ Povzbuzoval uvědomování „potenciálu lidského ducha, spíše než omezení lidského života.“ To ovšem bylo hlavním pravidlem Gnostiků. To mohlo být důvodem, že tento pohled byl později diskreditován a nahrazen ‚ortodoxní‘ interpretací zdůrazňující, že jsme vpravdě byli utvořeni k Božímu ‚obrazu‘, avšak ‚pádem‘ byl tento obraz celkově rozbit. Jedině Kristovou milostí můžeme být spaseni. My sami nemůžeme dělat nic. To je však opakem poselství Tomášova evangelia. Snadno vidíme, že tento důraz na osobní úsilí a hluboké intuitivní pochopení, spíše než čistá víra v přijatou nauku, umístily Tomášovo evangelium mimo kánon přijatého ortodoxního Písma čtvrtého století.

John Main ve své nauce kombinoval důležitost obojího – přesvědčení a intuitivního pochopení, jak řádné modlitby, tak i čisté tiché modlitby. Jedině vírou v náš Božský původ a Božské spojení můžeme meditovat věrně a v plné důvěře.

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda
z archívu týdenní nauky, rok 2, dopis 50