Různé druhy modlitby

Vydáno: 10/7/2019

V Kasiánově konferenci 9 začíná jeden z pouštních otců, abba Izák, poučovat Kasiána a jeho přítele Germana o modlitbě. Nejprve zdůrazňuje, že existují různé způsoby modlitby: „Apoštol (Pavel) zaznamenává čtyři druhy modlitby. '... (1Tim 2,1). Můžeme si být jistí, že toto rozdělení apoštol neudělal pošetile. Musíme se tedy nejprve ptát, co se mínilo modlitbou, žádostmi, přímluvami a díkůvzdáním.“ Abba Izák pokračuje podáním podrobného vysvětlení o typech zmíněné modlitby a kdy je vhodná. Uzavírá takto: „Tedy všechny tyto druhy modlitby... jsou pro všechny lidi hodnotné a vpravdě velmi nezbytné.“ Vykresluje dokonce, jak Ježíš sám užíval každý z těchto druhů modliteb. Pokračuje výkladem modlitby, kterou nás naučil Ježíš, 'Otčenáš', a nazývá ji tou nejdokonalejší modlitbou. Nakonec však dochází k nejvytouženější modlitbě všech: 'čistá modlitba', 'kontemplace', kdy už si nejsme vědomi, že se modlíme, a cituje sv. Antonína: 'Modlitba není dokonalá, pokud si je mnich vědom sám sebe a skutečnosti, že se vlastně modlí.' Abba Izák zdůrazňuje, že všechny druhy modlitby mohou vést k 'čisté modlitbě' - důležitá je vytrvalost a víra.

Pak je nabádá, aby „následovali pravidlo evangelia, učící nás abychom šli do své komůrky (Mt 6,6) a zavřeli dveře, abychom se mohli modlit k našemu Otci. Modlíme se ve své komůrce, když svoje srdce plně stahujeme od hřmotu každé myšlenky a starosti a svoje modlitby otevíráme Pánu ve skrytosti, takříkajíc intimně. Modlíme se se zavřenými dveřmi, když se zavřenými rty a v naprostém tichu se modlíme ke zkoumateli nikoli hlasů, ale srdcí.“ Zde nastiňuje podstatu kontemplace, aniž by jim říkal jak 'jít do své komůrky'. V další promluvě to ovšem dělá, protože Kasián a Germanus ukazují připravenost na tento typ modlitby kladením správných otázek. Když jsme nyní dospěli ke způsobu modlitby nalezené Johnem Mainem k jeho radosti v Kasiánově nauce: modlitba s pomocí 'formula', která vede ke kontemplaci.

Abba Izák neomezuje tento typ modlitby na určité období dne, ale nabádá Kasiána a Germana k 'neustálé modlitbě': „Pravím, že máte tento verš neustále meditovat ve svém srdci. Nepřetaňte jej opakovat když konáte jakoukoli práci nebo poskytujete nějakou službu, nebo jste na cestě. Meditujte jej když spíte a jíte, a uspokojujete i ty nejmenší přirozené potřeby.“

Přestože nepopíráme důležitost tohoto způsobu modlitby pro sebe i pro prvotní křesťany, musíme si pamatovat, že je to pouze jedna cesta modlitby mezi ostatními. Laurence Freeman používá obraz modlitby jako kola: „Představ si modlitbu jako velké kolo. Kolo obrací náš celý život k Bohu... Loukotě kola představují různé druhy modlitby. Modlíme se různými způsoby v různé doby a podle toho, jak se cítíme... Loukotě jsou formy nebo výrazy modlitby které se sbíhají v náboji kola, což je modlitba samého Ježíše... Všechny způsoby modlitby jsou platné. Všechny jsou účinné. Jsou formovány modlitbou Ježíšova lidského uvědomění, které je z milostí Ducha svatého v nás.“ (Laurence Freeman)

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky rok 2, dopis 15
* From The Weekly Teachings archive, Year 2 Letter 15