Origenes a Písmo

Vydáno: 9/2/2016

Pečlivá kontemplativní četba krátkého úryvku z Písma je nedílnou součástí benediktinské tradice. Mnozí z nás ve společenství mohou končit naši meditační dobu tímto způsobem. Počátek tohoto způsobu četby je dávno v prvních staletích křesťanství, kdy se následovníci Ježíše snažili pochopit kým je a co znamená jeho učení. Origenes byl první, kdo jasně vyjádřil vztah mezi Písmem, duchovní zkušeností a pochopením.
Profesor Andrew Louth v kapitole o Origenovi v knize Cesta k srdci vysvětluje: „Vše, co Origenes napsal, a psal bohatě, se týkalo jeho interpretace Písma a mělo formu komentářů a kázání. To bylo jádrem jeho vědy a jeho mystické teologie. Vlastně to tvořilo základ jeho nauky. Pravděpodobně napsal komentář na každou knihu Bible, ty jsou ovšem bohužel ztraceny, protože jeho nauka byla po jeho smrti považována za 'heretickou.'
Jeho nejdůležitější dílo, „O základech“ obsahuje systematický výklad jak číst Písmo. Velká část moderní biblické vědy se zabývá kritickou analýzou jednotlivých slov. I když se tomu do určité míry Origenes oddával také, zdůrazňoval, aby se překročila první úroveň četby, kterou je soustředění pouze na povrchní význam textu. Opravdovou podstatou četby Písma bylo pro Origena, aby nás přivedlo k setkání s Kristem. Byla to v podstatě duchovní zkušenost. Hlas, který v Písmu slyšíme, je Kristus k nám promlouvající a naše pochopení Písma je cestou ke sjednocení s ním.
Tradice 'Lectio Divina', pomalá meditativní četba Písma vedoucí k morku textu, sahá až k němu. Často mystickým jazykem vyjadřuje zkušenost odhalování duchovního a teologické významu skrze alegorii. Mluví o 'náhlém probuzení', 'inspiraci' a 'osvícení.' Je zřejmé, že Origenova mystika je zaměřená na Slovo, a věčné Slovo je uschováno v Písmu.
Křesťanství je v jeho pohledu naplněním Starého zákona. Záblesky pravdy viděné Mojžíšem a proroky se staly tělem v Kristu. Starý zákon byl historií Božího zacházení s lidmi, ale Kristus byl pravdou a klíčem k pochopení Písma. Pokud pečlivě nasloucháme Starému zákonu, uslyšíme tam Kristovo evangelium. Origenes například mluví o Kristově lásce k jeho Církvi ve svém úvodu ke komentáři na 'Píseň písní'. Kristus je ženich, který nás v lásce hledá. Liturgické prostředí nikdy není příliš daleko, protože Písmo se hlavně slyšelo v kostele a většina Origenova díla sestávala z kázání. Ve čtvrtém století Bazil z Cézareje a Řehoř Naziánský udělali výběr z Origenových spisů, tzv. 'Filokalia'. Na začátku (v šesté kapitole) vybírají pasáž, v níž Origen ukazuje, že naslouchání Písmu je jako naslouchání symfonii. Člověk jí nerozumí, pokud nepochopil základy harmonie. Jak se můžeme naučit tyto základy? Z našeho křesťanského života a skrze pravidlo víry. S tímto pochopením můžeme slyšet harmonii.“

Úryvek z „Cesta k srdci“ – Křesťanská kontemplace během staletí – ilustrovaný průvodce. Editor: Kim Nataraja