Doklad z Písma

Vydáno: 31/12/2017

Často se lidé ptají, kde najdeme v Písmu napsáno, že meditace je přijatelnou cestou modlitby? Křesťanští otcové a matky pouště ze čtvrtého století po Kristu, jejichž život a způsoby byly do značné míry založeny na Ježíšově nauce, ve svých výrocích vyzdvihují hodnotu a důležitost meditace, jak to objevil John Main zvláště v konferenci IX a X Jana Kasiána. Základ kontemplativní cesty, k níž meditace vede, je jasně zmiňován v Písmu: ticho, klid, niternost, žádné myšlenky, důraz na málo slov, opakování, samota, bdělost, bytí v přítomném okamžiku, pozornost zaměřená jedním směrem, a sjednocení.

 

Zde je několik citací, které vám pomohou hledat vaše vlastní:

 

Důležitost ticha:

 

 • Žalm 46,10: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.“ (Autorka cituje, verzi NIV, která překládá: „Buďte tiší a poznáte, že já jsem Bůh“) Kralický překlad se tomu blíží: „Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh“

 • Žalm 131,1-2 „Nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.“

 • Zach 2,14-15/17: „Ztiš se před Hospodinem veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku.“

 • 1 Král 19,12 „...hlas tichý, jemný“.

 

Niternost/duch přebývající v nitru:

 

 • Mt 6,6 „Když se ty modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí to, co je skryto, ti odplatí.“

 • Lk 17,20-21: „Království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli vypozorovat; ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“

 • 1Kor 3,16: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“

 • Ef 1,17-18: „Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal.“

 

Málo slov/chudoba ducha:

 

 • Mt 6,7-8: „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“

 • Lk 18,10-14 Srovnání modlitby farizeje a celníka: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“

 

Neustálá modlitba

 

 • 1 Tes 5,17: „...v modlitbách neustávejte.“

 • Řím 12,12: „...v modlitbách vytrvalí.“

 • Lk 18: „...jak je třeba stále s modlit a neochabovat:“ (také Mt 11,5-11)

 

Důležitost samoty

 

 • Lk 6,12: „V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.“

 

Bdělost:

 

 • Mk 13,33 „Mějte se na pozoru, bděte...“

 • Mt 25,1-13: „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

 

Zůstat v přítomném okamžiku

 

 • Mt 6,25: „Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

 

Utišení myšlenek/ponechání sebe-uvědomování za sebou

 

 • Lk 9,23 „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe.“ (Verze New English Bible, kterou používá autorka uvádí: „Kdo chce jít za mnou, musí za sebou zanechat svoje já“ pozn. překl)

 

Pokora, důvěra, pozornost namířená jedním směrem

 

 • Mt 18,1-4: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

 

Sjednocení s Bohem a s ostatními/celistvost

 

 • Jan 17,21: „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás...“

 

Cíl modlitby/meditace

 

 • Jan 10,10-11: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

 • Mt 6,33 „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“

 • Žalm 116,8: „Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.“

 • Mt 5,3: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.“

 • Mt 5,8: „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“

 

Přeji vám všem požehnaný, naplněný a štědrý Nový rok!

 

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda